بازدید جناب آقای ارجاعی شهردار مشهد مقدس و برخی از اعضای محترم شورای شهر از غرفه صنایع دستی موسسه شکوه مهر در پارک ملت

بازدید جناب آقای ارجاعی شهردار مشهد مقدس و برخی از اعضای محترم شورای شهر از غرفه صنایع دستی موسسه شکوه مهر در پارک ملت

شماره کارت بانک تجارت موسسه خیریه شکوه مهر

5859837000326484

فعالیت‌های موسسه خیریه بوستان شکوه مهر را در فضای مجازی دنبال کنید

موسسه‌ خيريه‌ بوستان‌ شكوه‌ مهر موسسه‌خيريه‌بوستان‌شكوه‌مهر