خانه کوچک پناهگاهی

خانه کوچک پناهگاهی در این واحد توانخواهان با رده سنی زیر 14سال در گروه مرزی بصورت شبانه روزی نگهداری میشوند . تعداد این عزیزان در حال حاضر 19نفر می باشد . در این خانه علاوه بر نگهداری، اقدامات آموزشی نیز انجام می گردد و توانخواهان در مدارس استثنایی خارج از مجموعه به تحصیل می پردازند.تعدادی از آنها نیز بعد از آموزشهای لازم توسط مربیان در صورت موفقیت وارد مدارس عادی میشوند. هدف نهایی خانه کوچک پناهگاهی از نگهداری و آموزش توانخواهان در این واحد، تقویت حس مسئولیت پذیری و امکان زندگی مستقل این عزیزان از طریق آموزشهایی است که به آنها برای مشارکت در انجام امور شخصی صورت می گیرد .