باشگاه خیرین
مهری بی پایان
فرزندان بی ســـــرپــرست ســـالم در 7 مــرکز شـــبانه روزی و حـــمــایت از 50خـــانــواده مــــعلــول و کــودک بی ســرپرست در قالب مرکز مثبت زندگی،واحد امدابگیران و پیـگیری پس از ترخیص کودکان بــی ســـرپرست جزء بزرگتــرین مجــمــــوعه هـــای حمایتیتوانبــخشی معلولیــن ذهنــی و کودکـان بی ســرپرســت در کشـور می باشد همچنین تنها موسسه خیریه در مشهد که دارای مرکز آموزش علمی کاربردی علوم بهزیستی است با ظرفیت دو هزار دانشجــو در مقــطع کـــاردانی و کارشــناسی می باشــد

ورود

ایجاد حساب