پرداخت آنلاین
مهری بی پایان

دست‌دست نکن. دل به سخاوت یک‌دله کن.

کودکانی منتظر قدم هایی مهربان و دستانی سخاوتمند، به نظاره نشسته‌اند

تا باز هم لبخند را بر لبانشان نقش ببندید .

پس بگشای دستانت را و دریاب فرزندان شکوه مهر را.

pardakht-online

ما به کمک شما خیرین است که میتوانیم خدمت رسان به 500 نفر معلول ذهنی و کودک بی سرپرست دختر و پسر و همچنین700خانواده نیازمند تحت پوشش شکوه مهر باشیم.

نوع پرداخت:
تومان