آسایشگاه شهید بهشتی

آسایشگاه شهید بهشتی مشهدبه عنوان بزرگترین مرکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی بی سرپرست پسر در شرق کشورمی باشد 


آسایشگاه شهید بهشتی مشهد