موسسه خیریه کشوری شکوه مهر | درباره ما
درباره ما
موسسه خیریه بوستان شکوه مهر
موسسه خیریه بوستان شکوه مهر
موسسه خیریه کشوری بوستان شکوه مهر به شماره ثبت 3728 تحت نظارت سازمان بهـزیستی و به صورت هیئت امنایی بعنوان یکی از موسسات خیریه فرااستانی سـطح کشور، در سـه شعـــبه مشهد،بجستان و تهران فعالیت می نماید . این موســسه در حال حاضر نگهـــداری شـبانه روزی 450 نفر معلول ذهنی و کودک بی سرپرست پسر و دختر را بر عهده دارد
مطالعه بیشتر
نگـهداری بیش از 450 معلول ذهنی و کودک بی سـرپرسـت دخــتر و پسـر
موسسه خیریه کشوری شکوه مهر به عنــوان بزرگتـــرین خیریه فرا استانی سطح کشور افتخار نگهداری، حــمایت و آموزش بیش از 450 معلول ذهنی و کودک بی سرپرست پســــر و دختـــر بیــن ســــنیـــن 2تا 60 ســـال به صــورت شـبانه روزی در مـــــراکـــــز زیــــر مجـــــموعه خــود دارد
مطالعه بیشتر
430
بچه های تحت پوشش
2000
خانواده تحت پوشش
165
فرزند مستقل شده
16
مرکز در کشور