مراکز شکوه مهر

این موسسه شامل 14 مجموعه در شاخه های حمایتی ،توانبخشی،شبه خانواده و نگهداری به صورت شبانه روزی می باشد.